Polityka prywatności

Spare Deals Ltd jest administratorem danych osobowych w zakresie realizacji umów oraz zleceń zbycia udziałów i akcji spółek oferowanych do sprzedazy przez Spare Deals Ltd. Dane osobowe udostępniane są podmiotom świadczącym usługi płatnicze PayPal sarl. oraz Stripe

Spare Deals Ltd. w zakresie realizacji usług dostępu do treści cyfrowych i szkoleń on-line korzysta z usług podmiotu trzeciego – spółki ClickMeeting sp zoo i w oparciu o cytowaną poniżej treśc umowy Spare deals Ltd. powierzyła przetwarzanie danych osobowych spółce ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6, bud. A4, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000604194, NIP 5842747535, REGON: 363766502, o kapitale
zakładowym wynoszącym 1.187.500 PLN, email: privacy@clickmeeting.com, reprezentowaną przez:
Dominikę Paciorkowską – Prokurenta, zwaną dalej: „ClickMeeting”
a
____Spare Deals Ltd______ z siedzibą w Londynie (EC1V 2NX),124 City Road________________________,
zarejestrowaną pod numerem 13799703_______________
email: _______kontakt@spolki.info___________________________________________________________,
reprezentowaną/-ym przez ______Remigiusza Ptzybylskiego____________________________________________________,
zwaną/-ym dalej „Klient”
Klient i ClickMeeting są w dalszej części Umowy zwani także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Zważywszy, że:
1. ClickMeeting świadczy na rzecz Klienta usługę dostępu do platformy do organizowania konferencji on-line
(„Usługa”) na podstawie Regulaminu Usługi ClickMeeting („Regulamin”), dla którego niniejsza Umowa
stanowi integralną część;
2. świadczenie przez ClickMeeting Usługi może wymagać przetwarzania Danych Osobowych (określonych
poniżej) przez ClickMeeting, Strony chcą zapewnić zgodność przetwarzania Danych Osobowych z przepisami
prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz z innymi
znajdującymi zastosowanie przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych;
3. Klient jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane przy wykorzystaniu Usługi „(„Dane
Osobowe”) bądź też działa na podstawie upoważnienia administratora Danych Osobowych, jako podmiot
przetwarzający w imieniu administratora. Szczegółowy opis rodzaju Danych Osobowych oraz kategorie osób,
których Dane Osobowe dotyczą znajduje się w Załączniku nr 1;
Strony postanowiły, co następuje:
§1 PRZEDMIOT UMOWY
Klient powierza ClickMeeting przetwarzanie Danych Osobowych, a ClickMeeting powierzenie przyjmuje.
ClickMeeting zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych: (i) zgodnie z obowiązującym prawem
oraz Umową, (ii) wyłącznie w celu świadczenia przez ClickMeeting Usługi na rzecz Klienta oraz upoważnione
przez Klientów osoby, w tym Uczestników Konferencji, (iii) w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 oraz (iv)
od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi do momentu rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 2
Umowy.
Rola ClickMeeting ograniczona jest do udostępnienia Klientowi narzędzi (funkcjonalności) Usługi do
wykorzystania w celu przetwarzania Danych Osobowych. ClickMeeting nie ma wpływu na zakres Danych
Osobowych przetwarzanych przez Klienta w Usłudze poza wskazaniem minimalnego zakresu Danych
Osobowych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usługi, nie ustala celów i sposobów ich
przetwarzania, nie monitoruje zakresu tych danych ani legalności podstaw ich przetwarzania oraz
poprawności przetwarzania przez Klienta.
§2 OŚWIADCZENIA KLIENTA
1. Klient oświadcza, iż Dane Osobowe oraz nieosobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez niego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO. Klient potwierdza w szczególności, że, o ile go
dotyczy (i) zebrał i posiada wymagane przepisami zgody na prowadzenie działań marketingowych (ii)
przekazał osobom, których dane dotyczą informacje o przetwarzaniu ich danych w zakresie i w sposób
wymagany przez RODO, oraz że (iii) jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych i danych
nieosobowych oraz powierzenia ich do przetwarzania ClickMeeting w zakresie określonym w Załączniku nr
1 do Umowy. Niezależnie od powyższego, jeśli Klient nie jest administratorem Danych Osobowych,
potwierdza, że uzyskał wymaganą przepisami RODO zgodę właściwego administratora na powierzenie
ClickMeeting dalszego przetwarzania Danych Osobowych w takim celu i zakresie
2. Klient potwierdza, że wdrożone przez ClickMeeting techniczne i organizacyjne środki mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Dane Osobowe, szczegółowo opisane w Bazie Wiedzy dostępnej
pod adresem: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/ są odpowiednie i wystarczające dla
ochrony praw osób, których Dane Osobowe dotyczą, i uznaje, że ClickMeeting zapewnia wystarczające
gwarancje w tym zakresie.
3. Klient potwierdza i akceptuje, że jest odpowiedzialny za bezpieczne korzystanie z Usługi, w tym za
odpowiednie zabezpieczenie danych uwierzytelniających do konta Klienta, zapewnienie bezpieczeństwa
Danych Osobowych podczas przekazywania ich do Usługi oraz ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich.
§3 POLECENIA KLIENTA
1. ClickMeeting jest zobowiązany do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z poleceniami
przekazanymi przez Klienta, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego stanowi
inaczej. W tym drugim przypadku stosuje się §4 ust. 5 b Umowy.
2. Polecenia Klienta są zlecane i wykonywane za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez
ClickMeeting w Usłudze w okresie świadczenia tej Usługi. Klient jest zobowiązany zapewnić, że wszelkie
polecenia przekazywane ClickMeeting są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wszelkie dalsze polecenia, które wykraczają poza polecenia określone w ust. 2 powyżej, muszą dotyczyć
przedmiotu Umowy lub Usługi świadczonej zgodnie z Regulaminem oraz mieścić się w granicach możliwości
technicznych i organizacyjnych ClickMeeting. Jeżeli wdrożenie dalszych poleceń skutkuje kosztami dla
ClickMeeting, ClickMeeting poinformuje Klienta o takich kosztach i ich wysokości przed wykonaniem
polecenia. Dopiero po akceptacji kosztów wykonania polecenia i ich opłaceniuprzez Klienta ClickMeeting jest
zobowiązany do realizacji dalszego polecenia. Klient udziela dalszych poleceń na piśmie, chyba że pilny
charakter lub inne szczególne okoliczności uzasadniają udzielenie poleceń w formie elektronicznej. Polecenia
w formie innej niż pisemna powinny być niezwłocznie odpowiednio udokumentowane.
4. ClickMeeting niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem polecenie narusza RODO lub inne przepisy
prawa powszechnie obowiązującego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i zwraca się do Klienta o
wycofanie, zmianę lub potwierdzenie i wyjaśnienie kwestionowanego polecenia. W oczekiwaniu na decyzję
Klienta ClickMeeting jest uprawniony do zawieszenia wykonania kwestionowanego polecenia. W przypadku,
w którym wykonanie polecenia Klienta mimo złożenia wyjaśnień prowadziłoby do naruszenia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, ClickMeeting jest
uprawniony do wstrzymania się od realizacji tego polecenia.
§4 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA CLICKMEETING
1. Uwzględniając ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz stan wiedzy technicznej, koszty
wdrażania, zakres, charakter, kontekst oraz cele przetwarzania Danych Osobowych, ClickMeeting oświadcza,
iż zgodnie z art. 32 RODO, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu
zabezpieczenie przetwarzania Danych Osobowych. Informacja o aktualnych środkach technicznych i
organizacyjnych jest dostępna w Bazie Wiedzy dostępnej pod adresem:
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/ lub innym miejscu wskazanym przez
ClickMeeting. Na uzasadniony wniosek Klienta ClickMeeting przekaże Klientowi dalsze informacje niezbędne
Klientowi do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
2. ClickMeeting zobowiązuje się do zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą i podejmie
wszelkie niezbędne kroki służące zachowaniu w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobu ich
zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. ClickMeeting oświadcza, że wszystkie osoby
upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub
podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, a za ich działanie lub zaniechanie ClickMeeting odpowiada jak za swoje własne
3. Na Kliencie spoczywa obowiązek wykonania żądań osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz przygotowania
odpowiedzi na te żądania. ClickMeeting zobowiązuje się do wsparcia Klienta, w miarę swoich możliwości i w
rozsądnym zakresie, w wywiązywaniu się przez niego z tego obowiązku, w szczególności poprzez
zastosowanie odpowiednich i możliwych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych Klientowi do
umożliwienia skorzystania przez osoby z uprawnień przysługujących im na mocy Rozdziału III RODO.
ClickMeeting nie będzie komunikował się w imieniu Klienta bezpośrednio z osobami, których dane dotyczą.
4. ClickMeeting jest zobowiązany do wspierania Klienta w wykonywaniu zadań przewidzianych w art. 32 – 36
RODO w odniesieniu do Usługi, przekazując Klientowi niezbędne informacje. W odniesieniu do wspierania
Klienta w prowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 RODO) oraz uprzednich konsultacji z
organem nadzorczym (art. 36 RODO), ClickMeeting jest zobowiązany udzielić pomocy tylko w takim zakresie,
w jakim obowiązki Klienta nie mogą być wypełnione przez Klienta za pomocą innych środków. ClickMeeting
poinformuje Klienta o kosztach takiej pomocy. Po potwierdzeniu przez Klienta poniesienia takich kosztów,
ClickMeeting zapewni wymaganą pomoc
5. ClickMeeting jest zobowiązany do powiadomienia Klienta bez zbędnej zwłoki od momentu powzięcia
wiarygodnej potwierdzonej wiadomości:
a. o zobowiązaniu ClickMeeting lub jego podwykonawcy na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa
państwa, któremu podlega, do przetwarzania Danych Osobowych w sposób wykraczający poza
polecenia Klienta; w takim przypadku przed rozpoczęciem takiego przetwarzania ClickMeeting
poinformuje Klienta o tym obowiązku prawnym, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z
uwagi na ważny interes publiczny; w takim przypadku powiadomienie dla Klienta określi wymóg
prawny wynikający z prawa Unii Europejskiej lub właściwego państwa;
b. o stwierdzonym naruszeniu ochrony Danych Osobowych przez ClickMeeting lub jego podwykonawcę,
które ma wpływ na Dane Osobowe Klienta objęte Umową. W takim przypadku ClickMeeting
zobowiązany jest do wsparcia Klienta w zakresie wykonania przez Klienta, w stosownych przypadkach,
obowiązków poinformowania organu nadzorczego lub osoby, której dane dotyczą, dostarczając
dostępnych dla ClickMeeting informacji zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO.
§5 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW (DALSZE POWIERZENIE)
1. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi, Klient wyraża zgodę na korzystanie przez
ClickMeeting z podwykonawców oraz na dalsze powierzenie im przetwarzania Danych Osobowych
2.. Aktualna lista podwykonawców ClickMeeting jest dostępna w Bazie Wiedzy dostępnej pod adresem:
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/ lub w innym miejscu wskazanym przez
ClickMeeting. ClickMeeting poinformuje Klienta o planowanym poszerzeniu listy podwykonawców, na rzecz
których będzie dokonywał dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych. Poinformowanie Klienta
odbywa się za pomocą informacji przekazanej poprzez Panel Klienta i z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient
ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie korzystania przez ClickMeeting ze wskazanego podwykonawcy
w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie. Jeśli Klient nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 14
dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie, uznaje się, że wyraża zgodę na taką zmianę. Po
otrzymaniu sprzeciwu przez ClickMeeting, ClickMeeting ma 30 dni na ustalenie dalszego postępowania w
związku z otrzymanym sprzeciwem. Po tym okresie, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zgodnie z
postanowieniami Regulaminu. Niezależnie od powyższego, ClickMeeting zastrzega, że sprzeciw Klienta
odnośnie wyboru podwykonawcy może uniemożliwić Klientowi korzystanie z wszystkich funkcjonalności
Usługi.
3. Dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu realizacji
Usługi. ClickMeeting oświadcza, że (i) wybrani przez niego podwykonawcy spełniają wszelkie wymogi
wynikające z RODO oraz właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, (ii) zgodnie z art. 28 ust. 4
RODO zawarł umowy z podwykonawcami w zakresie przetwarzania Danych Osobowych i że zawierają one
postanowienia zobowiązujące podwykonawców do analogicznych obowiązków, jakie zostały określone w
Umowie wobec ClickMeeting oraz że (iii) standard ochrony danych osobowych obowiązujący u współpracujących z nim podwykonawców jest co najmniej równy standardowi ochrony danych obowiązującej
w ClickMeeting. W przypadku, jeśli podwykonawca wybrany przez ClickMeeting znajduje się w kraju trzecim
w rozumieniu RODO, ClickMeeting zobowiązane jest do zapewnienia spełnienia warunków określonych w
Rozdziale V RODO.
§6 UPRAWNIENIA KONTROLNE KLIENTA
1. Klientowi przysługuje prawo kontroli zgodności przetwarzania Danych Osobowych przez ClickMeeting z
postanowieniami Umowy („Audyt”). Audyt może odbyć się również za pośrednictwem niezależnego audytora
upoważnionego przez Klienta, pod warunkiem uprzedniego zawarcia między audytorem a ClickMeeting
umowy o zachowaniu poufności.
2. Klient zobowiązuje się, że jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący
pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez
ClickMeeting. Przez działalność konkurencyjną rozumie się każdą działalność, odpłatną lub nieodpłatną w
kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która jest prowadzona w tym samym lub takim samym
zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby
częściowo – z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej ClickMeeting lub podmiotów z grupy
ClickMeeting na świecie. Dla oceny czy dany podmiot jest konkurencyjny brany pod uwagę będzie nie tylko
przedmiot działalności takiego podmiotu wynikający z treści umowy go zawiązującej, ale również przedmiot
działalności faktycznie wykonywanej przez ten podmiot. W przypadku zlecenia przeprowadzenia Audytu
podmiotom konkurencyjnym w stosunku do ClickMeeting, ClickMeeting jest uprawniona do odmowy
przeprowadzenia Audytu do czasu wyznaczenia innego podmiotu przeprowadzającego Audyt w imieniu
Klienta lub do czasu ustalenia dalszego sposobu postępowania pomiędzy ClickMeeting a Klientem.
3. Audyt podlega następującym warunkom: (i) może dotyczyć jedynie Danych Osobowych powierzonych do
przetwarzania ClickMeeting na podstawie Umowy i będzie ograniczony do siedziby ClickMeeting i urządzeń
służących do przetwarzania Danych Osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania
objęte zakresem Umowy; (ii) będzie prowadzony sprawnie i tak szybko jak to jest możliwe, nie dłużej niż 2
dni robocze (iii) odbywać się nie częściej niż raz w roku, chyba że Audyt jest wymagany zgodnie z wymogami
prawa lub przez właściwy organ nadzorczy, bądź też ma miejsce niezwłocznie po stwierdzeniu istotnego
naruszenia Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy, (iv) może być wykonywany w
zwykłych godzinach pracy ClickMeeting, w sposób nie zakłócający działalności gospodarczej ClickMeeting i
zgodnie z politykami bezpieczeństwa ClickMeeting; (v) Klient powiadomi ClickMeeting o zamiarze
przeprowadzenia Audytu drogą elektroniczną lub listownie co najmniej na 14 dni roboczych przed
planowanym terminem Audytu. W przypadku niezależnej od ClickMeeting niemożliwości przeprowadzenia
Audytu w planowanym terminie lub innych niespodziewanych przeszkód, ClickMeeting powiadomi Klienta o
takich okolicznościach i zaproponuje nowy termin Audytu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od
terminu wskazanego przez Klienta; (vi) Klient ponosi wszelkie koszty wynikające z lub poniesione w związku
z Audytem, z wyjątkiem przypadków, w których w trakcie Audytu ujawnione zostanie poważne naruszenie
zasad bezpieczeństwa Danych Osobowych, dotyczące lub zagrażające Danym Osobowym Klienta; (vii) Audyt
nie może zmierzać ani prowadzić do ujawnienia tajemnic prawnie chronionych (w tym tajemnicy
przedsiębiorstwa ClickMeeting). Klient jest zobowiązany do utworzenia raportu z Audytu podsumowującego
ustalenia z tego Audytu. Raport zostanie przekazany ClickMeeting i będzie stanowić informacje poufne o
ClickMeeting, które nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez zgody ClickMeeting, chyba że wymaga tego
obowiązujące prawo.
4. W przypadku posiadania przez ClickMeeting certyfikacji, o której mowa w art. 42 RODO lub stosowania
kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO, uprawnienia kontrolne Klienta mogą być realizowane
również poprzez odwołanie się przez ClickMeeting do wyników monitorowania zasad certyfikacji lub kodeksu
postępowania. W takim wypadku, Audyt będzie dotyczyć jedynie kwestii, które nie mogą zostać dostatecznie
wyjaśnione poprzez przedstawienie takich wyników przez ClickMeeting.
§7 ZWROT LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W przypadku rozwiązania Umowy ClickMeeting wedle oświadczenia Klienta, usunie Dane Osobowe (usuwając
wszystkie istniejące kopie Danych Osobowych) lub zwróci je Klientowi (o ile będzie to możliwe wraz z
nośnikami, na których są one przechowywane), chyba że ClickMeeting ma prawo dalszego przetwarzania
Danych Osobowych na niezależnej podstawie prawnejprzez dłuższy okres. W przypadku nieotrzymania przez
ClickMeeting oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w formie pisemnej lub droga email w terminie 5 dni od daty rozwiązania Umowy, uznaje się, że Klient żąda usunięcia powierzonych Danych
Osobowych. W przypadku wyboru zwrócenia Danych Osobowych, ClickMeeting przekaże Klientowi dane w
powszechnie używanym formacie służącym do zapisu maszynowego.
2. Klient może uzyskać kopię przetwarzanych Danych Osobowych w trakcie korzystania z Usługi świadczonej
zgodnie z Regulaminem, lecz nie później niż w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu łączącego Strony
stosunku umownego związanego ze świadczeniem Usługi. W przedmiotowym okresie 30 dni Dane Osobowe
będą przetwarzane przez ClickMeeting, wyłącznie w celu ewentualnej reaktywacji konta ClickMeeting przez
Klienta, i będą polegać jedynie na przechowywaniu Danych Osobowych na rzecz Klienta z wyłączeniem
jakichkolwiek innych operacji na tych Danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków lub uprawnień
ClickMeeting wynikających z obowiązujących przepisach prawa lub nałożonych na ClickMeeting przez
uprawnione organy. W przypadku, gdy ClickMeeting wstrzymało świadczenie Usługi w związku upływem
okresu obowiązywania łączącej Strony umowy i nieuiszczeniem przez Klienta opłaty w celu odnowienia
umowy, okres przechowywania wydłużony jest do 90 dni od daty wstrzymania Usługi celem umożliwienia
Klientowi uproszczonego odnowienia przerwanej subskrypcji Usługi bez utraty danych, bez konieczności
ponownego konfigurowania konta czy umieszczania w nim dotychczas zgromadzonych treści. Po upływie
wspomnianych terminów (odpowiednio 30 lub 90 dni) Dane Osobowe zostaną usunięte z bazy głównej i nie
będzie możliwe ich odzyskanie. Przez czas określony kolejnych 120 (stu dwudziestu) dni Dane Osobowe będą
przechowywane jedynie w postaci zaszyfrowanej w kopiach zapasowych, który to okres wymagany jest ze
względu na specyfikę działania kopii zapasowych do całkowitego usunięcia Danych Osobowych.
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa ClickMeeting ograniczona jest do bezpośrednich strat
rzeczywistych poniesionych przez Klienta. ClickMeeting nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści,
niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej.
2. . Całkowita odpowiedzialność ClickMeeting, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta ograniczona jest
do trzykrotności stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej, zapłaconej przez Klienta za Usługę w okresie
rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym datę, w której doszło do zdarzenia wywołującego szkodę, z
wyłączeniem kwot składających się na opłaty instalacyjne lub wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe. Klient
zwalnia ClickMeeting z wszelkich zobowiązań przekraczających powyższe ograniczenie.
3. ClickMeeting nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy wskutek Siły
Wyższej.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Klient jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób, których Dane
Osobowe są przetwarzane, z tytułu szkód wywołanych na skutek nieprawidłowego przetwarzania danych
osobowych w ramach Umowy, chyba że wykaże, że szkoda wynikła z wyłącznej winy ClickMeeting lub jego
podwykonawców. W przypadku niewykazania powyższego, Klient ma obowiązek bezwarunkowego
zwolnienia ClickMeeting z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń zgłaszanych przez podmioty,
których Dane Osobowe przetwarza ClickMeeting na podstawie Umowy, w związku z przetwarzaniem tych
danych w ramach Umowy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko ClickMeeting, Klient
ma obowiązek na żądanie ClickMeeting wstąpić do takiego postępowania w charakterze strony i przejąć
odpowiedzialność z tytułu zgłoszonego roszczenia.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zgodnie potwierdzają, że z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wynagrodzenie
ClickMeeting z tytułu czynności realizowanych w ramach Umowy uwzględnione jest w wynagrodzeniu
należnym z tytułu świadczenia Usługi na rzecz Klienta.
2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Umowa ulega rozwiązaniu najpóźniej z
dniem zakończenia korzystania z Usługi na podstawie Regulaminu.
3. Umowa zastępuje wszelkie istniejące między Stronami porozumienia dotyczące powierzenia Danych
Osobowych, które Strony zawarły wcześniej w związku z Usługą, niezależnie od formy takich porozumień.
4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w tym formy elektronicznej.
5. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami Umowy będzie odbywała się wyłącznie na adresy, w tym adresy
email, wskazane w komparycji Umowy. Każda ze Stron może zmienić dane kontaktowe wysyłając drugiej
Stronie stosowną informację; zmiana obowiązuje od daty otrzymania informacji przez drugą Stronę. Zmiana
danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy
6. Prawem obowiązującym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie
zastosowanie będą mieć przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także postanowienia
Polityki Prywatności dostępnej na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal oraz Regulaminu dostępnego
pod tym samym adresem. Terminy pisane wielką literą (np. Siła Wyższa itp.), niezdefiniowane w Umowie,
mają znaczenie nadane im w Regulaminie. W przypadku niezgodności zapisów Regulaminu z Umową, zapisy
Umowy w odniesieniu do ochrony danych osobowych mają przeważające znaczenie, z zastrzeżeniem jednak
pierwszeństwa postanowień Rozdziału XIII Regulaminu w odniesieniu do Klienta, jeśli łącznie spełnia
następujące warunki: (i) jest osobą fizyczną, oraz (ii) dokonuje zakupu usługi ClickMeeting bezpośrednio w
związku z jej działalnością gospodarczą, oraz (iii) zakup tej usługi nie posiada dla Klienta charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

.

pozostałym zakresie realizacji usług dostępu do treści cyfrowych za posrednictwem serwisu myvod.io obowiązuje treść polityki prywatności serwisu.

Spare deals Ltd dla celów realizacji platności korzysta z platform PayPal oraz Stripe

Spare deals Ltd dla celów realizacji platności korzysta z platform PayPal oraz Stripe.